Regulamin działu Giełda

1. Niniejszy Regulamin działu Giełda (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z działu Giełda (dalej: Giełda) na stronie wksgrunwaldsekcjastrzelecka.pl
2. Strona wksgrunwaldsekcjastrzelecka.pl (dalej: Administrator) nie jest sklepem internetowym (domem sprzedaży wysyłkowej) i nie czerpie korzyści z Giełdy.
3. Administrator nie jest stroną transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie transakcji przez strony, wszystkie kwestie sporne użytkownicy zobowiązani są rozstrzygnąć między sobą z wykorzystaniem odpowiednich norm prawnych.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych produktów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania ofertą, oraz realizację obowiązków realizacji transakcji także dotyczących rękojmi i gwarancji przedmiotów oferty.
6. Giełda jest przeznaczona wyłącznie dla indywidualnych, użytkowników strony wksgrunwaldsekcjastrzelecka.pl i służy wyłącznie okazjonalnej sprzedaży jednostkowej.
7. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania uprawnień sprzedaży użytkownikowi (publikacji ogłoszenia), jeżeli jego oferta budzi jakiekolwiek wątpliwości. Administrator nie ma obowiązku powiadamiania co było przyczyną odmowy publikacji ogłoszenia.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do odebrania uprawnień sprzedaży użytkownikowi, jeżeli jego działalność budzi jakiekolwiek wątpliwości. Administrator nie ma obowiązku powiadamiania o odebraniu uprawnień do Giełdy oraz o przyczynach takiej decyzji.
10. Ogłoszenia publikowane są po akceptacji przez Administratora. Administrator nie wskazuje czasu po którym ogłoszenie ukaże się na Giełdzie ani nie gwarantuje, że ogłoszenie zostanie opublikowane.
11. Użytkownicy sprzedający, kupujący i wymieniający towary za pomocą Giełdy są odpowiedzialni między sobą za cały przebieg transakcji.
12. Ogłoszenia w Giełdzie powinny w szczególności dotyczyć towarów związanych z tematyką strony wksgrunwaldsekcjastrzelecka.pl. Administrator dopuszcza możliwość opublikowania oferty dotyczącej przedmiotów nie związanych bezpośrednio z tematyką strony wksgrunwaldsekcjastrzelecka.pl, jednak takie ogłoszenia mogą zostać usunięte w każdej chwili bez podania przyczyny.
13. Zakazuje się sprzedaży dóbr niematerialnych takich jak: konta w serwisach, sklepach i portalach; miejsc na listach kolejkowych, kuponów rabatowych jak i innych wartości niematerialnych.
14. Zakazuje się umieszczania ofert z towarami, którymi obrót jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub narusza uprawnienia osób trzecich. Przez dodanie ogłoszenia sprzedający oświadcza, że zbycie opisywanego przedmiotu nie narusza przepisów obowiązującego prawa ani praw osób trzecich.
15. Sprzedający jest odpowiedzialny za publikowane treści (w szczególności zdjęcia) i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu oraz praw osób trzecich w tym praw autorskich.
16. Tytuł ogłoszenia (nazwa przedmiotu) musi zawierać nazwę handlową sprzedawanego towaru, lub gdy to niemożliwe, krótki opis sprzedawanego przedmiotu (lub przedmiotów).
17. Wszystkie oferty powinny zawierać cenę zbywanego przedmiotu (lub przedmiotów) podaną w złotych polskich (PLN). W przypadku ogłoszenia dotyczącego kupna należy podać orientacyjną cenę za którą chce się dokonać zakupu. W przypadku ogłoszenia dotyczącego zamiany należy podać orientacyjną wartość przedmiotu oferty.
18. Oferty niezgodne z Regulaminem Giełdy nie zostaną opublikowane, lub w przypadku wykrycia nieprawidłowości po publikacji będą usuwane bez powiadomienia. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia z Giełdy każdej oferty w każdej chwili bez podania przyczyny.
19. Sprzedający jest zobowiązany do rzetelnego opisania stanu zbywanych przedmiotów. Opis nie może budzić wątpliwości co do stanu przedmiotu, jego pochodzenia oraz producenta (marki). Zakazane jest przez to zarówno świadome jak i nieświadome wprowadzanie kupujących w błąd.
20. Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji rozruchowej na zbywane przedmioty, chyba że treść oferty wyraźnie wskazuje, że sprzedawane przedmioty są uszkodzone. Gwarancja rozruchowa nie może być krótsza niż 2 dni od daty zakupu. Brak zgłoszenia przez kupującego roszczenia w tym czasie rozumie się jako przyjęcie towaru bez zastrzeżeń. Sprzedającemu przysługuje prawo wydłużenia udzielanej gwarancji wg. własnego uznania.
21. Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany oferty jak również jej odwołania. Wszelkie zmiany w ofercie oraz prośbę o jej usunięcie należy zgłaszać na adres e-mail gielda@wksgrunwaldsekcjastrzelecka.pl. Wiadomość musi być wysłana z adresu podanego przy wprowadzaniu ogłoszenia i jednoznacznie wskazywać którego ogłoszenia dotyczy.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2022.