Regulamin opłacania składek

Regulamin opłacania składek Sekcji Strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego „Grunwald”

I. Postanowienia ogólne

 1. Każda osoba, przystępując do Sekcji Strzeleckiej Klubu Sportowego „Grunwald”, zwanej dalej
  Sekcją, zobowiązuje się do uiszczania rocznych składek klubowych w wysokości określonej w drodze uchwały Zarządu Sekcji oraz zgodnie z regulaminem.
 2. O sposobie i warunkach opłacania miesięcznych składek klubowych decyduje Zarząd Sekcji.
 3. Opłacona roczna składka klubowa uprawnia do korzystanie z zasobów strzelnicy w czasie kiedy jest czynna w roku kalendarzowym za który została opłacona na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 4. Dokumentację związaną z opłacaniem wszystkich składek prowadzi Zarząd Sekcji lub wyznaczona przez Zarząd osoba.
 5. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 6. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisane przez zawodnika
 7. O skreśleniu osoby z listy zawodników Klubu decyduje Zarząd Klubu.

II. Wysokość składek członkowskich oraz tryb ich opłacania

 1. O wysokości składek decyduje Zarząd Klubu.
 2. Składki powinny być opłacana za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego na stronie internetowej Sekcji.
 3. Składki nadpłacone nie podlegają zwrotowi.
 4. Jednorazowa składka tzw. Opłata wpisowa może zostać uiszczona tylko po zaakceptowaniu kandydata przez Zarząd Sekcji.
 5. W celu zaakceptowaniu kandydata przez Zarząd Sekcji kandydat zobowiązany jest do osobistego spotkania spotkanie dyżuru Zarządu Sekcji.
 6. Wpłaty od kandydatów którzy nie skontaktowali się FIZYCZNIE z Zarządem Sekcji przed ich opłaceniem będą odsyłane.

III. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wątpliwości dotyczące opłacania składek oraz członkostwa w Sekcji należy składać na ręce Zarządu Sekcji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Sekcji, kierując się obowiązującymi przepisami prawa.