Zaproszenie na Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Sekcji Strzeleckiej 16.03.2020

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Sekcji Strzeleckiej, które odbędzie się w dniu 16.03.2020r. o godz. 18:00 na strzelnicy przy ul. Saperskiej 48.


Osoby zalegające ze składkami członkowskimi za rok 2019 prosimy o uregulowanie należności do końca 02.2020. Brak zapłaconej składki skutkować będzie skreśleniem z listy członków sekcji oraz brakiem mandatu na Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym.

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW SEKCJI STRZELECKIEJ WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ GRUNWALD” POZNAŃ

 

PROPOZYCJA PORZĄDKU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW SEKCJI STRZELECKIEJ W DNIU 16.03.2020R.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego (Prezes Zarządu).
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie Porządku i Regulaminu Walnego Zebrania.
 4. Wybór komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności sekcji strzeleckiej za rok 2019 (Prezes Zarządu Sekcji).
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności w 2019r.
 10. Przedstawienie planu zamierzeń sekcji na rok 2020 (Prezes Zarządu Sekcji).
 11. Wybory członków zarządu sekcji.
 12. Wybory członków komisji rewizyjnej
 13. Wybory delegatów na walne zebranie członków WKS „Grunwald” Poznań.
 14. Przedstawienie projektu Uchwały Walnego Zebrania.
 15. Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania.
 16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 

Zarząd Sekcji Strzeleckiej
WKS Grunwald Poznań