PRZYPOMNIENIE O TERMINIE WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH ZASAD PRZECHOWYWANIA BRONI

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014r. Poz. 1224) Minister Spraw Wewnętrznych określił warunki przechowywania broni  i amunicji m.in. przez osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 284).

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem osoby wskazane wyżej przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S I według normy PN-EN 14450 (w urządzeniach do przechowywania broni posiadających deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji).

Rozporządzenie to stanowi również, że osoby, które uzyskały pozwolenia na broń po dniu jego wejścia w życie (tj po dniu 30.09.2014 r.), zobowiązane są przechowywać broń i amunicję zgodnie z przepisami Rozporządzenia, z dniem uzyskania pozwolenia na broń, natomiast pozostałe osoby (które pozwolenie na broń uzyskały przed tym dniem) mogą – jednakże przez okres nie dłuższy niż do dnia 29 września 2019 r. – przechowywać broń i amunicje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 27 poz. 343) tj. w kasecie metalowej na trwale przymocowanej do elementu konstrukcyjnego budynku, posiadającej co najmniej jeden zamek atestowany lub w sejfie albo szafie metalowej posiadającej co najmniej jeden zamek atestowany.

Tak więc od dnia 30 września 2019 r. wszystkie osoby legitymujące się uprawnieniami do posiadania broni palnej obowiązane są do przechowywania broni i amunicji w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S I według normy PN-EN 14450.

Informujemy także, że urządzenia służące do przechowywania broni i amunicji posiadane przez posiadaczy broni i amunicji mogą zostać poddane recertyfikacji w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej; (kontakt: 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3; tel. 22 560-26-10 lub 22 560-26-15), który to Instytut zweryfikuje czy urządzenie spełnia wymogi wskazanej wyżej normy PN-EN 14450.

Dodatkowo należny nadmienić, że cytowana powyżej Ustawa o broni i amunicji, w dyspozycji art. 18 ust. 5 pkt 4 stanowi, że właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.