Zaproszenie na Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Sekcji Strzeleckiej 04.04.2024.

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Sekcji Strzeleckiej, które odbędzie się w dniu 04.04.2024r. o godz. 18:00 na strzelnicy przy ul. Saperskiej 48.

Plan Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sekcji Strzeleckiej 04.04.2024 godz 18.00

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego (Prezes Zarządu).
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3.Przyjęcie Porządku i Regulaminu Walnego Zebrania.
4.Wybór komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
5.Sprawozdanie z działalności sekcji strzeleckiej za rok 2023 (Prezes Zarządu Sekcji).
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.Dyskusja.
8.Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9.Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności w 2023.
10.Przedstawienie planu zamierzeń sekcji na rok 2024/2025 (Prezes Zarządu Sekcji).
11.Wybory członków zarządu sekcji.
12.Wybory członków komisji rewizyjnej
13.Wybory delegatów na walne zebranie członków WKS „Grunwald” Poznań.
14.Wybory delegatów na zebranie WZSS
15.Przedstawienie projektu Uchwały Walnego Zebrania.
16.Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania.
17.Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
18.Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

Brak zapłaconej składki skutkować będzie skreśleniem z listy członków sekcji oraz brakiem mandatu na Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym.

Zarząd Sekcji Strzeleckiej
WKS Grunwald Poznań